KAUPPAEHDOT

Kauppasopimuksen etusivulla kohdassa ”Myytävät koneet”, määritellystä kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä ”Tavara/Tavarat.”

 

1. SOVELTAMISALA

 • Tämän kauppasopimuksen lisäksi kauppaan sovelletaan myös erillisessä osamaksusopimuksessa määriteltyjä ehtoja; milloin ostajan ja myyjän välillä on tällainen sopimus tehty.
 • Muut kuin tässä ja osamaksusopimuksessa mainitut myynti-, toimitus-, ja maksuehdot eivät sido myyjää, ellei niistä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

 

2. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

2.1 Luovutusaika

 • Ellei toisin ole sovittu, luovutusaika lasketaan alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
 • (a) sopimuksen syntymispäivä,
 • (b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapuminen myyjälle,
 • (c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun saapuminen myyjälle,
 • (d) ostaja toimitukselle välttämättömien tietojen antaminen myyjälle.

2.2 Luovutuspaikka

 • Mikäli muusta luovutuspaikasta ei ole kirjallisesti sovittu, tavara luovutetaan myyjän varastosta Vilppulasta.

2.3 Pakkaus

 • Tavaran pakkaus – ja luovutuskäsittelykulut eivät sisälly kauppahintaan, ellei siitä ole erikseen sovittu.

2.4 Takuu

 • Myyjän katsotaan antaneen tavaralle takuun vain, jos takuusitoumus on annettu ostajalle kirjallisena.
 • Ostajan oikeudet ja myyjän velvollisuudet tavarassa ilmenevien virheiden korjaamiseen on määrätty takuuehdoissa.
 • Takuu raukeaa kuitenkin, jos

(a) Omistus – ja hallintaoikeus tavaraan siirtyy ostajalta kolmannelle tai kun tavara vuokrataan kolmannelle:

(b) Tavaraa käytetään käyttöohjeiden tai muiden ohjeiden vastaisesti, ylikuormitetaan tai käytetään muuten huolimattomasti:

(c) Tavaraan tehdään rakennemuutoksia, jotka ovat aiheuttaneet tavaran rikkoutumisen tai

(d) Tavaraa käytetään, vaikka se on vahingoittunut.

 • Jos ostaja on korjannut tai korjauttanut tavaran tarjoamatta myyjälle tilaisuutta suorittaa korjaus, ostaja ei voi kyseisen vian perusteella esittää takuuseen perustuvia vaatimuksia myyjälle. Myyjä ei myöskään vastaa tällaisesta korjauksesta myöhemmin aiheutuvista vahingoista.
 • Myyjän takuuvastuu rajoittuu vain tavaran korjaamiseen takuuehtojen määrittelemällä tavalla.

2.5 Tavaran ominaisuudet

 • Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista annetuista tiedoista vain sikäli kuin ne on sopimuksessa määritelty tai ne ovat myyjän itsensä antamia.
 • Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.6 Käytetty tavara

 • Käytetty tavara myydään siinä kunnossa kuin se on kaupantekohetkellä, eikä myyjällä ole mitään vastuuta tavaran virheestä, ellei myyjä ole antanut nimenomaista kohdan 2.4 mukaista kirjallista takuuta.

2.7 Asiakirjat

 • Käyttöohjeet, piirustukset, kytkinkaaviot, varaosaluettelot yms. asiakirjat toimitetaan tavaran valmistajan antamassa laajuudessa.

2.8 Vaaranvastuu

 • Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran sovitulla luovutushetkellä. Ostaja on tämän jälkeen vastuussa tavaran liikenne-, palo-, kuljetus-, ym. vakuutuksista. Tavaran kuljettaminen tapahtuu tällöin ostajan vastuulla.
 • Jos myyjä tai myyjän kanssa kuljetussopimuksen tehnyt yritys suorittaa tavaran kuljetuksen toimituspaikkaan, vastuu tavarasta kuljetuksen aikana on myyjällä.

2.9 Luovutuksen viivästys

 • Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle samalla ilmoittaen viivästyksen syyn ja arvioidun uuden luovutusajankohdan.
 • Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän takia viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.
 • Milloin tavaraa ei luovuteta, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia sopimuksen täyttämistä, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa kauppasopimuksessa sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.
 • Jos myyjä luovuttaa tavaran liian myöhään, ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää ostajan osalta viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta ja ostaja 3 päivän kuluessa luovutuksesta ilmoittaa myyjälle purkavansa kaupan.
 • Jos viivästys johtuu myyjän huolimattomuudesta, ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästi vahingostaan vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen tavaran tai tavaraerän arvosta, kutakin sovitun luovutusajan jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä voi kuitenkin olla enintään 7,5 % viivästyneen tavaran tai tavaraerän arvosta.

2.10 Vastuunrajoitus

 • Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle tavaran virheestä tai toimituksen viivästymisestä johtuneesta henkilövahingosta eikä muusta kuin tavaraan kohdistuvasta esinevahingosta.
 • Myyjä ei myöskään vastaa virheestä tai viivästymisestä johtuneesta välillisestä vahingosta.

 

3. OSTAJAN VALVOLLISUUDET

3.1 Kauppahinta

 • Tavaran hinta on myyjän ja ostajan sopima hinta.
 • Jos hinnasta ei ole sovittu, ostajan on maksettava myyjän laskussa ilmoittama kaupantekohetkellä käypä hinta. Jos ostaja ei hyväksy myyjän laskuttamaa hintaa, ostajan on ilmoitettava tästä myyjälle 8 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
 • Vekselin hyväksymistä ja antamista myyjälle ei pidetä kauppahinnan maksuna.
 • Vaikka ostajalla olisi myyjän viivästykseen tai tavaran virheeseen perustuva vaatimus, ostajalla ei ole oikeutta pidättyä kauppahinnan maksusta.
 • Jos myyjä on sitoutunut takaukseen ostajan tämän kaupan rahoittamiseksi saamaan lainan maksamisesta, myydyn tavaran kauppahinta on maksettu vasta, kun ostaja on maksanut lainan ja myyjä on vapautunut takaamisvastuustaan.

3.2 Maksuaika

 • Kauppahinnan maksuaika on 14 päivää netto myyjän laskun päiväyksestä lukien, ellei muusta maksuajasta ole kirjallisesti sovittu.

3.3 Kauppahinnan tarkistaminen

 • Myyjä pidättää itsellään oikeuden kauppahinnan vastaavaan tarkastukseen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut tai muu tavaran hinnan muodostumiseen vaikuttavat myyjästä riippumattomat maksut, verot tai veronluontoiset maksut muuttuvat kaupantekohetken ja tavaran luovutusajankohdan välisenä aikana.

3.4 Vakuudet

 • Mikäli on sovittu vakuuden asettamisesta, ostajan on luovutettava myyjälle tämä vakuus ennen tavaran luovutusta.
 • Vaikka vakuudesta ei ole sovittu, jos ostajan toiminta tai hänen taloudelliset olosuhteensa osoittautuvat kaupanteon jälkeen sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa kauppahinnan jäävän kokonaan tai osaksi maksamatta, taikka ostajan muiden sopimusvelvoitteiden jäävän suorittamatta, myyjällä on oikeus saada ostajalta riittävä vakuus. Kunnes ostaja on mainitun vakuuden toimittanut, myyjällä on oikeus keskeyttää omalta osaltaan sopimuksen täyttäminen ja pidättäytyä suorituksestaan.

3.5 Tavaran virhe

 • Jos tavarassa on virhe, ostajan on 8 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta ilmoitettava myyjälle virheestä. Samalla ostajan on ilmoitettava myyjälle virheeseen perustuvat vaatimuksensa.
 • Myyjällä on oikeus ensisijaisesti korjata tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisessä sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

 

4. OSTAJAN OIKEUS KAUPAN PURKUUN

 • Muissa tapauksissa kuin mitä on mainittu edellä 2.9 kohdan 4. kappaleessa ja jäljempänä kohdan 2. kappaleessa, ostajalla ei ole oikeutta kaupan purkuun, ellei tavaran luovutuksen viivästymisellä tai tavaran virheellä ole ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän.
 • Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten tai ostajan toivomusten mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää ostajan osalta myyjän viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi erityisen olennaisesti saavuttamatta.

 

5. MYYJÄN OIKEUS KAUPAN PURKUUN

5.1 Maksun laiminlyönti

 • Jos ostaja laiminlyö maksuvelvoitteensa ja suorittamattoman maksuerän oltua erääntyneenä 14 päivää sekä sen ollessa joko viimeinen tai vähintään kymmenesosa tai yhdessä aikaisemmin erääntyneen ja maksamatta olevan määrän kanssa vähintään kahdeskymmenesosa osamaksuhinnasta tai myyjän koko jäännössaatava, taikka jos on tarjolla vaara, että tavara hävitetään, turmellaan tai katoaa, taikka että sen arvo muusta syystä nopeasti alenee, taikka jos ostaja muuten olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen, erääntyy ostajan koko jäljellä oleva velka myyjälle välittömästi maksettavaksi ja myyjä on oikeutettu ottamaan tavara takaisin.
 • Myyjän tämän sopimuksen mukainen mukainen korkosaatava lasketaan myös tällöin koko osamaksuvelkapääomalle sen mukaisesti kuin se kulloinkin on ollut ostajan maksamat osamaksuerät huomioiden. Myyjän lasketusta korkosaatavasta vähennetään ostajan maksamat korkoerät.

5.2 Ostajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti

 • Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin myyjän kohtuudella edellyttämällä tavalla.
 • Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, myyjällä on oikeus purkaa kauppa 8 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai vastaanottamaan tavaran, ellei ostaja ole myyjän mainittua kehotusta noudattanut.

5.3 Sopimussakko ja kaupan purkamisen aiheuttamat muut korvaukset

 • Jos ostaja ilman hyväksyttävää syytä purkaa kaupan tai, jos myyjä purkaa sen ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa 10 prosenttia tavaran kauppahinnasta.
 • Sopimussakon lisäksi ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle kohtuullisen korvauksen tavaran käyttämisestä sekä tavaran arvon alentumisesta tai muusta tavaralle aiheutetusta vahingosta. Tätä kohtaa (5.3.2) sovelletaan myös kaupan purkautuessa olosuhteissa, jolloin ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa sopimussakkoa.

 

6. YLIVOIMAINEN ESTE

 • Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineen puute, valmistuksen lopettaminen tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen taikka vaikuttaa siihen, että tavarassa on virhe. Myyjä ei myöskään ole velvollinen täyttämään sopimusta silloin, kun se edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa. Myyjä on lisäksi oikeutettu purkamaan kaupan.
 • Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos este on kestänyt yli kolme kuukautta.

 

7. OMISTUSOIKEUS

 • Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta sitten, kun ostaja on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan sekä kaikki tähän kauppaan tai sen perusteella suoritettuihin järjestelyihin perustuvat sitoumukset ja velvoitteet on myyjälle täytetty.
 • Ennen kuin omistusoikeus tavaraan on siirtynyt ostajalle, myyjä on oikeutettu ottamaan tavaran takaisin hallintaansa, mikäli ostaja ei ole noudattanut tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksia.
 • Omistusoikeuden pidätys koskee myös niitä lisälaitteita, jotka myöhemmin toimitetaan tavaran täydennykseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi.
 • Ennen kuin tavaran omistusoikeus on siirtynyt ostajalle, rekisteröidään ostajan kustannuksella myyjä tavaran omistajaksi ja ostaja tavaran haltijaksi, jos on kyse rekisteröitävistä tavaroista.
 • Omistusoikeuden tavaraan siirtyessä myyjältä ostajalle myyjä toimittaa ostajalle rekisteröinnissä tarvittavat asiakirjat. Rekisteröintivastuu on ostajalla.
 • Myyjä ei luovu omistusoikeudestaan tavaraan, vaikka myyjä ryhtyisikin oikeudellisin keinoin perimään maksettavaksi erääntyneitä tähän sopimukseen perustuvia saataviaan ostajalta.
 • Ostaja on velvollinen pitämään tavaran hyvässä kunnossa. Ostaja ei ilman hyväksyttävää syytä saa tavaran huolto- ja korjaustoimenpiteitä muun kuin myyjän hyväksymän yrityksen tehtäväksi.

 

8. VAIHTOESINE

 • Omistusoikeus on kauppahinnan suorituksena tai osasuorituksena ostajan myyjälle luovuttamaan vaihtoesineeseen siirtyy myyjälle silloin kuin ostaja luovuttaa sen myyjän hallintaan. Vaihtoesine on luovutettava myyjälle tämän varastossa viimeistään silloin kun myyjä luovuttaa kaupan kohteena olevan tavaran ostajalle. Ostaja on velvollinen luovuttamaan vaihtoesineen myyjälle siinä kunnossa ja siten varustettuna kuin se oli kauppasopimusta tehdessä. Jos vaihtoesine tästä poikkeaa tavanomaisesta käytöstä aiheutunutta kulumista lukuun ottamatta, vaihtoesineelle määriteltyä hintaa alennetaan poikkeamaa vastaavasti.
 • Ostaja vastaa siitä, että vaihtoesine on täysin maksettu ja ostajan omistama sekä ollut ostajan omassa käytössä. Ostaja vastaa kaikkien verojen ja vakuutusmaksujen maksamisesta, jotka on maksettava vaihtoesineestä luovutusta edeltäneeltä ajalta. Ostaja on velvollinen myyjälle luovuttamaan vaihtoesineen rekisteröimistä varten tarvittavat asiakirjat.

 

9. ILMOITUKSET

Jos myyjän ilmoitus ostajalle on tarkoituksenmukaisella tavalla lähetetty, myyjä saa vedota ilmoitukseen, vaikka se myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille.

 

10. KULUTTAJAKAUPPA

Tavaran ollessa kulutushyödyke ja ostajan ollessa kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttaja, sovelletaan kauppaan näiden ehtojen lisäksi kuluttajansuojain säännöksiä.

 

11. OIKEUSPAIKKA

Muissa kuin kuluttajansuojalain tarkoittamissa tapauksissa tästä kaupasta mahdollisesti aiheutuvat ristiriitaisuudet käsitellään Käräjäoikeudessa, mikäli myyjä niin haluaa